O firmie

PPU OMEGA Sp. z o. o. oferuje usługi w zakresie projektowania i opracowywania nowych wyrobów łącznie z wykonaniem modeli i prototypów w zakresie: mechaniki, mechaniki precyzyjnej, elektroniki, automatyki oraz informatyki.

Firma OMEGA jest producentem m.in. sprzętu kontrolno-pomiarowego dla laboratoriów drogowych, komputerowych systemów ewidencji czasu pracy, regulatorów temperatury, mikrosterowników, sterowania procesami produkcyjnymi itp.

PPU OMEGA Sp. z o. o. w Gdańsku powstało w 1989r. Jako spółka prawa handlowego zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr RHB 3327 dn. 18.09.1989r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do KRS pod numerem 0000205744.

Przedmiotem działania Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa we wszystkich dziedzinach dopuszczonych prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedzibą Spółki jest Gdańsk. PPU OMEGA Sp. z o. o. jest płatnikiem podatku od towarów i usług i otrzymała numer NIP PL5840358083 nadany przez II U.S. w Gdańsku

Woj. Urząd Statystyczny nadał firmie nr REGON 008290859.

Rodzaj działalności (wg EKD):

Rodzaj działalności (wg KGN): 034 (Przemysł aparatury pomiarowej i urządzeń laboratoryjnych)

Urząd patentowy RP wydał dn. 25.06.1996r. świadectwo ochronne i zarejestrował znak towarowy (logo firmy) pod nr R-90668. Znak towarowy może służyć do oznaczania: aparatów i przyrządów elektronicznych, pomiarowych, kontrolnych, usług informatycznych, oprogramowania.